Dịch vụ thuế

Những công việc dịch vụ thuế mang đến cho doanh nghiệp

  • Kiểm tra hồ sơ, sổ sách quyết toán thuế các năm đã qua, xác định rủi ro và hướng giải quyết.
  • Kiểm tra tính tuân thủ với các quy định về thuế, kế toán của doanh nghiệp.
  • Đại diện cho doanh nghiệp trực tiếp giải trình cùng cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước khác các vấn đề về thuế theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp.
  • Đại diện cho người nộp thuế giải trình với cơ quan thuế trong quá trình thanh tra, kiểm tra hoặc giải quyết khiếu nại tố cáo về thuế.
  • Đại diện cho người nộp thuế trực tiếp tham gia trong quá trình tranh tụng trước tòa các vấn đề liên quan đến thuế hoặc hỗ trợ luật sư của người nộp thuế để trực tiếp giải trình thay cho người nộp thuế trước tòa các nội dung liên quan đến thuế.
  • Phát hiện các sai sót trong các kỳ quyết toán thuế và đưa ra hướng khắc phục để giảm thiểu các khoản thuế phát sinh sau kỳ kiểm tra thuế.
  • Tối ưu hóa chi phí thuế dựa trên các quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH tư vấn thuế SAF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0934 982198