VPĐD - Thông qua Công ty TNHH Kiểm Toán SG - VN

  • Kiểm toán báo cáo tài chính
  • Soát, xét thông tin tài chính
  • Kiểm tra trên cơ sở các thỏa thuận trước
  • Chuyển đổi báo cáo theo IFRS và tư vấn kế toán
  • Dịch vụ tư vấn quản trị rủi ro (Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro công nghệ thông tin, Kiểm soát rủi ro và tuân thủ, Kiểm soát quy trình...) Dịch vụ thị trường vốn
  • Tư vấn và huấn luyện các quy định về kế toán