• Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị - kinh doanh.
  • Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hóa bộ máy kế toán - tài chính đã có sắn.
  • Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khóa sổ kế toán. Lập báo cáo kế toán và lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư... theo quy định.
  • Thiết lập hồ sơ, sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của luật thuế.
  • Báo cáo về tình hình tài chính của công ty và cung cấp thông tin một cách kịp thời tránh các sai sót, sai phạm tiềm tàng, vi phạm pháp luật.
  • Tư vấn, cung cấp các văn bản mới về kế toán, thuế cho Quý công ty khi có yêu cầu.