VPĐD - Thông qua Công ty Cổ phần mềm meliasoft

  • Meliasoft là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp tự kiểm soát được trạng thái nguồn lực của chính mình. Từ những yếu tố đó có thể lên kế hoạch khai  thác các nguồn tài nguyên hợp lý nhờ vào các quy trình nghiệp vụ thiết lập trong hệ thống. Ngoài ra, Meliasoft còn cung cấp cho các doanh nghiệp một hệ thống quản lý với quy trình hiện đại theo chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao khả năng quản lý điều hành doanh nghiệp cho lãnh đạo cũng như tác nghiệp của nhân viên.
  • Mô hình quản trị ER{
  • Quản lý kế hoạch, quản lý điều hành tác nghiệp, quản lý theo quy trình (workflow) trong đó: Cân Đối nguồn lực, Quy trình mua bán hàng, bán hàng, quản lý kho, quản lý sản xuất và tính giá thành sản phẩm, quản lý thông tin khách hàng, hợp đồng, nhân sự-tiền lương, tài liệu, kế toán tài chính, quản trị hệ thống...